Your cart
Close Alternative Icon

Hebrew Text Options

Included in the price of your ketubah is customization of any of the following texts.  The Hebrew texts below are direct translations of our prepared English texts.  We are also happy to work with you to create your own original text.  We can have your original English text translated directly into Hebrew for an additional fee of $100.

Option I (Secular)

ברגע זה שבו אנו שוזרים את חיינו לאחד, אנחנו מבטיחים לאהוב, לכבד, לעודד, ולעורר השראה אחד אצל השני. מעתה ועד עולם ננסה להיות עם לב פתוח, כנים, מבינים, מקבלים, אוהבים, סולחים, סומכים, ונאמנים אחד לשני. אנחנו נשבעים לעשות כל שבכוחנו להוציא מאחר את הטוב. אנחנו ננסה לממש את החלומות והתקוות האישיות והמשותפות שלנו. תמיד להתפתח ביחד. אנחנו נתמוך אחד בשני בשעת צרה, וצער ובמהלך שמחה ואושר נחגוג יחד. התקווה שלנו שבשנים הבאות אנחנו נשמור על מערכת יחסים שתטפח אנטימיות, יושר והידברות. יחד נבנה את הבית שממנו ינבע חום, נדיבות לב ואהבה. יהיה רצון שבית זה יהיה מלא בקולות שמחה של משפחתנו וחברינו. יהיה רצון שחינו יהיו מבורכים בהרמוניה, ואושר. אנחנו נשבעים בפני עדינו משפחתנו וחברינו לעשות כל שנכתב בכתובה זאת. כל הנאמר להעיל מחייב, שריר וקיים.

החתום בזאת                                                                             החתן או הכלה
החתום בזאת                                                                             החתן או הכלה
                         
החתום בזאת                                                                             עד
החתום בזאת                                                                             עד

Option II (Secular)

ביום זה ה         לחודש          שנת         בקהילת         בעיר           במדינת            אנחנו            ו           באנו בברית הנישואין. ברגע זה שבו אנו שוזרים את חיינו לאחד, אנו מבטיחים לאהוב, לכבד, לעודד, ולעורר השראה אחד אצל השני. אנו מבטיחים להיות חברים נאמנים ושותפים שווים. אנו מבטיחים לתמוך ולהגן אחד על השני בשמחה וגם בעצב. מי ייתן ואהבתנו תאפשר לנו להגשים הן את השאיפות המשותפות והן את התקוות והחלומות האישיות. התקווה שלנו שבשנים הבאות אנחנו נשמור על מערכת יחסים שתטפח אינטימיות, יושר והדברות. יחד נקים בית שמכבד את מסורת אבותנו וחוגג את חגיו. הבה ונקים בית מלא חום, נדיבות ואהבה. יהי רצון שביתנו יהיה מלא בצחוק של בני המשפחה וחברים. מי יתן שחיינו יבורכו בהרמוניה, בריאות ואושר. אנו נשבעים בפני עדינו: חברנו היקרים ביותר ובני משפחותינו שמיום זה ואילך אנו קושרים את גורלנו לאחד. כל הנאמר להעיל מחייב, שריר וקיים.

החתום בזאת                                                                             החתן או הכלה
החתום בזאת                                                                             החתן או הכלה
                         
החתום בזאת                                                                             עד
החתום בזאת                                                                             עד

Option III (Same Sex- by Rabbis Dorf, Nevins, and Reisner)

ב          בשבה,          יום לחדש          , שנת חמשת אלפים ושבע מאות          ו          למנין שאנו כאך ב          במדינת אמרו          בת          ו         בת בפני עם ועדה בהצהרה קדושה: יהא ידוע בזה שנקשרו נפשותינו זו בזו בקשרי אהבה          ומסירות הדדית ובכונתנו בעזרת יי להיות נאמנות זו לזו באופן בלעדי כל-ימי חיינו עלי אדמות, כמו ששנו רבותינו, תקנה אשה חברה לעצמה שתאכל עמה ותשתה עמה ותלרא עמה ותשנה עמה ותישן עמה ותגלה לה כל סתריה , סתרי נהיה וסתרי דרך ארץ. אנחנן נשתתף מן-היום הזה והלאה בשתוף גמור כראוי באושר ובלב שלם ונקים משק בית משתף נהיה זו לזו רעות אהובות ונוקיר ונכבר ונפרנס ונסעד זו ביושר ובאמונה. בעזרת הי במעוננו ישרו אהבה ואחוה שלום ורעות ונזכה לטפח יחד את מורשת היהדות, אהבת ישראל וכבוד הבריות. כל מה שכתוב ומפורש לעיל נאמר ונעשה לפנינו, והכל שריר וקיים

                                                                                             עד/ה         
                                                                                             עד/ה

Option IV (Same Sex Reform)

תחת החופה, לפני יהוה וכל הנוכחים ביום זה ה     לחודש    שנת חמשת אלפים ושבע מאות          ו         כאן בעיר           במדינת              האוהבים      ו      הבן/בת של       ו       והבן/בת של      ו       נכנסים לברית הנישואין, כדת משה וישראל. אנחנו נשבעים בזאת כי אנחנו השותפים לנישואין,נוכיר, נכבד, ונתמוך אחד בשני כל ימי חיינו. אנחנו מבטיחים להיות שותפים שווים, להגן ולנחם אחד את השני במהלך החיים באושר ובצער. מי יתן ונהיה תמיד עם חסד ורחמים אחד לשני. הלואי שהחיבה והתשוקה שלנו תגדל בהתמדה. תמיד נלמד אחד מהשני ונעודד אחד את השני לצמוח כעצמאיים וכשותפים. אנחנו נדאג לכלכל, לפרנס, ולהזין את משפחתנו. אנחנו נספק את הצרכים הפיזיים ונצרף את כל הרכוש שלנו לאחד. ברית הנישואין שלנו תהיה בסדר עדיפות עליון. משפחתנו תהיה מלאה באהבה למידה, אושר, צחוק, נוחות, וחמלה. אנחנו נבנה בית שמכבד את מסורת ישראל, חוגג את חגיו ומחויב לערכי היהדות. הבית שלנו יהיה מקום של חום, נדיבות, אהבה, ויהי רצון שביתנו יהיה פתוח תמיד למשפחתנו וחברינו, ואת אלה שעוד נכיר בעתיד. יהי רצון שאהבתנו תספק לנו אומץ ונחישות להמשיך בדרך שבחרנו. בטקסט זה אנחנו מצהירים על כוונתנו לספק אחד לשני את ההגנה ואת כל הזכויות של זוג נשוי. הלואי שחיינו יהיו משולבים תמיד ויכללו אמון ומסירות. הטבעות האלה מסמלות את הברית בינינו כאהובים בפני יהוה והעדים שכאן. אנו נכנסים לברית זו בשמחה ומקבלים את ההתחייבות באופן מלא. כל שנאמר להעיל מחייב,שריר וקיים

החתום בזאת                                                                             החתן או הכלה
החתום בזאת                                                                             החתן או הכלה
החתום בזאת                                                                             עד
החתום בזאת                                                                             עד
                                                                              רב

Option V (Reform)

תחת החופה, לפני יהוה וכל הנוכחים ביום זה ה     לחודש    שנת חמשת אלפים ושבע מאות          ו         כאן בעיר           במדינת              האוהבים        ו              נכנסים לברית הנישואין, כדת משה וישראל. החתן והכלה הכריזו בזאת: ברגעים אלו כשאנו מתחילים את דרכינו המשותפת, אנו נשבעים לאהוב, לכבד, ולתמוך אחד בשני מעתה ועד עולם. אנו מבטיחים להתאמץ ככל יכולתנו להיות כנים וישירים, מבינים ומקבלים, אוהבים וסולחים, ישרים ונאמנים אחד לשני. אנו מבטיחים לעשות ככל שביכולתנו לגלות ולעודד את הטוב שבנו. נשאף להגשים את חלומותינו ותקוותינו המשותפים והאישיים, כדי שנצמח ונתפתח יחד. נחגוג ונשמח בימי אושר ושמחה, נתמוך, ננחם ונעודד אחד את השני בשעות צער ועצב, ובכל האתגרים שיציבו לנו החיים. אנו מאחלים לעצמינו שנשמור על מערכת יחסים זוגית שמטפחת אינטימיות, יושר והדברות  לאורך שנים רבות. נבנה בית שמקרין חום, נדיבות-לב ואהבה כדרך המסורת היהודית. אנו תפילה שביתינו יתמלא בקולות שמחה, אושר, משפחה וחברים, ושנזכה לחיים מבורכים של שיתוף, בריאות ושמחה. והכל שריר וקיים.

 

החתום בזאת                                                                             עד
החתום בזאת                                                                             עד

Option VI (Reform)

ביום זה ה         לחודש          שנת         בקהילת         בעיר           במדינת       האוהבים        ו              נכנסים לברית הנישואין, כדת משה וישראלאנו‭ ‬מחליפים‭ ‬את‭ ‬הטבעות‭ ‬הללו‭ ‬כסמלים‭ ‬למחויבותנו‭ ‬זה‭ ‬לזה‭ ‬כיהאבים‭ ‬וידידים‭ ‬לפני‭ ‬אלוהים‭ ‬והעדים‭ ‬הללו‭. ‬אנו‭ ‬מבטיחים‭ ‬לאהוב‭ ‬לכבד‭ ‬לעודד‭ ‬ולעורר‭ ‬זה‭ ‬את‭ ‬זה‭ ‬כל‭ ‬ימי‭ ‬חיינו‭. ‬תמיד‭ ‬נשתדל‭ ‬להיות‭ ‬פתוחים‭ ‬וישרים‭ ‬מבינים‭ ‬ומקבלים‭ ‬אוהבים‭ ‬וסלחנים‭, ‬בוטחים‭ ‬ונאמנים‭ ‬אחד‭ ‬לשני‭. ‬אנו‭ ‬מבטיחים‭ ‬לעשות‭ ‬את‭ ‬מיטבנו‭ ‬כדי‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬הטוב‭ ‬מהאחר‭. ‬אנו‭ ‬נשאף‭ ‬להגשים‭ ‬את‭ ‬התקוות‭ ‬והחלומות‭ ‬המשותפים‭ ‬והפרטיים‭ ‬שלנו‭ ‬תמיד‭ ‬מתפתחים‭ ‬יחד‭. ‬דרך‭ ‬הצער‭ ‬והאתגרים‭ ‬של‭ ‬החיים‭ ‬ננחם‭ ‬ונתמוך‭ ‬אחד‭ ‬בשני‭ ‬דרך‭ ‬שמחות‭ ‬החיים‭ ‬ותענוגות‭ ‬נצחק‭ ‬ונחגוג‭ ‬יחד‭. ‬במשך‭ ‬שנים‭ ‬רבות‭ ‬שנשמור‭ ‬על‭ ‬מערכת‭ ‬יחסים‭ ‬מטפחת‭ ‬אינטימיות‭ ‬כנות‭ ‬ותקשורת‭. ‬אנו‭ ‬נשבעים‭ ‬ליצור‭ ‬בית‭ ‬שבו‭ ‬מכבדים‭ ‬וחוגגים‭ ‬את‭ ‬המסורות‭ ‬היהודיות‭ ‬של‭ ‬משפחותינו‭. ‬הבה‭ ‬נבנה‭ ‬בית‭ ‬הנובע‭ ‬חום‭ ‬נדיבות‭ ‬צחוק‭ ‬והבנה‭. ‬יהי‭ ‬רצון‭ ‬שהבית‭ ‬שלנו‭ ‬יתמלא‭ ‬בקולות‭ ‬המשמחים‭ ‬של‭ ‬המשפחה‭ ‬והחברים‭ ‬שלנו‭ ‬‭.‬אנחנו‭ ‬משלבים‭ ‬ידיים‭ ‬היום‭ ‬ומבטיחים‭ ‬לעזור‭ ‬לבנות‭ ‬עולם‭ ‬מלא‭ ‬בשלום‭ ‬ואהבה‭. ‬עם‭ ‬בני‭ ‬משפחתנו‭ ‬היקרים‭ ‬‭ ‬החברים‭ ‬והעדים‭ ‬אנו‭ ‬מתחייבים‭ ‬זאת‭ ‬זה‭ ‬לזה‭: ‬מהיום‭ ‬אנו‭ ‬משלבים‭ ‬את‭ ‬חיינו‭ ‬הנפרדים‭ ‬לאחד‭. ‬כל‭ ‬הנאמר‭ ‬להעיל‭ ‬מחייב‭ ‬שריר‭ ‬וקיים‭.‬

החתום בזאת                                                                             החתן ‬

החתום בזאת                                                                             הכלה                                                                           ‬

החתום בזאת                                                                             עד‬

החתום בזאת                                                                             עד

 

Option VII (Conservative w/ the Lieberman Clause)

ב בשבת,          לחודש         , שנת חמשת אלפים          מאות          לבריאת עולם למנין שאנו מונין כאן          במדינת          איך החתן         בן         למשפחת         אמר לה                   בת          למשפחת         הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי         זוזי          ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת מרת         דא והות ליה לאנתו לאשתתופי עמיה בצותא לקימא ית ביתיהו באהבה ובאחוה בשלום וברעות כמנהגא דנשי יהודאן ודין נדוניא דהנעלת ליה מבי          בין בכסף בין בדהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשמושי דירה ובשמושי דערסא הכל קבל עליו          חתן דנן          זקוקים כסף צרוף וצבי          חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד          זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל          זקוקים כסף צרוף וכך אמר          חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובמותי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא קבל עליו          חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנות ישראל העשויין כתקון חכמינו זכרונם לברכה וצביאו מר          בן         חתן דנן ומרת          בת                 דא דאן יסיק אדעתא דחד מינהון לנתוקי נישואיהון או אן איתנתוק נישואיהון בערכאות דמדינתא דיכול דין או דא לזמנא לחבריה לבי דינא דכנישתא דרבנן ודבית מדרשא דרבנן דארעתא דקיימא או מאן דאתי מן חילה וליצותו תרוייהו לפסקא דדיניה בדיל דיכלו תרוייהו למיחי בדיני דאורייתא דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי וקנינא מן          בן          חתן דנן למרת          בת          דא ומן מרת         בת                  דא למר          בן          חתן דנן על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקנא ביה והכל שריר וקים


נאום                                                                             עד
נאום                                                                             עד

 

Option VIII (Orthodox)

ב בשבת      לחודש       שנת חמשת אלפים ושבע מאות ו לבריאת העולם למנין שאנו מונין כאן

איך החתן         בן          

אמר להדא           בת

הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי ההר        כסף זוזי          דחזי ליכי ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת מרת         דא והות ליה לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי בין בכסף בין בדהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשמושי דירה ובשמושי דערסא הכל קבל עליו          חתן דנן          זקוקים כסף צרוף וצבי          חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד          זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל          זקוקים כסף צרוף וכך אמר          חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבל עליו          חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנות ישראל העשויין כתקון חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי וקנינא מן          בן          חתן דנן למרת          בת          דא על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה והכל שריר וקים.

 נאום                                                                             עד

נאום                                                                             עד